Vil ha mørketallene fram i lyset

Per i dag finnes det ikke statistikk på ulykker med hest i trafikken, men det vil prosjektet Hest i trafikken gjøre noe med. I dag lanserer de registreringssiden hesteulykker.no.

– Nettstedet hesteulykker.no er en nettside hvor du enkelt kan registrere både ulykker og det som har vært potensielt farlige situasjoner, forteller Hallvard Krislok, prosjektleder for Hest i trafikken. – Både politi og andre myndigheter har etterspurt statistikk, og denne siden kan forhåpentligvis bidra til å gi et noe tydeligere bilde av situasjonen.

Store mørketall

For noen år tilbake ble det gjennomført en spørreundersøkelse rundt tematikken å ri eller kjøre med hest i trafikken, og den hadde hele 6000 respondenter. Noen av funnene der var at det finnes store mørketall, både på antall ulykker og nestenulykker. – Det viser at det er viktig å få en bedre oversikt, slik at man lettere kan sette inn gode og målrettede tiltak for å redusere antallet. Ingen er tjent med ulykker i trafikken, sier Krislok. – Når det gjelder hest tror jeg at vi kunne redusert antall ulykker betraktelig om alle trafikanter fikk en grunnleggende innføring gjennom trafikkopplæringen i hvordan man møter/passerer hest. Kunnskap er essensielt! Også må man ikke glemme det mest opplagte av alt – at alle trafikanter må vise hensyn til hverandre. Det gjelder selvsagt også de som selv rir og kjører med hest i trafikken.

Tenk elg!

For å forstå hvorfor du skal senke farten og passere en hest på god avstand, oppfordrer Krislok til å tenke elg. – Ville du kjørt forbi en elg i veikanten i høy hastighet? De færreste ville gjort det, fordi elgen er et stort fluktdyr. Du bremser ned og passerer rolig forbi – fordi du ikke vet hvordan elgen vil reagere.
– Forskjellen er selvsagt at hesten er tam, men akkurat som elgen er hesten også et stort fluktdyr. Det er derfor viktig å huske på at selv om hesten er sammen med et menneske, så kan en skremmende situasjon gjøre at hestens naturlige instinkter overstyrer beskjeden fra rytteren eller kusken, forklarer Krislok. – Det kan være alt fra at den blir litt urolig og kanskje tar et par skritt til siden, til at den i verste fall gjør et forsøk på å flykte. Mange hesteekvipasjer opplever at andre kjøretøy passerer eller kjører forbi i svært høy fart, og det begrenser betraktelig sjåførens mulighet til å reagere raskt nok om en situasjon skulle oppstå. Ved å passere rolig og med god avstand, vi sier gjerne maks 25 km/t og med en avstand på minimum 2 meter, kan du forhindre potensielt farlige situasjoner. Akkurat som du gjør når du ser en elg i veikanten.

Nullvisjon
– Vi har ingen å miste, sier Krislok. – Og det er også det overordnede målet med dette prosjektet, en nullvisjon. Men om det først skjer en ulykke kan det du da gjør være av kritisk betydning for utfallet. Krislok minner om vegtrafikkloven §12, Plikter ved trafikkuhell, som blant annet sier at: «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.» – I tillegg til at man har en plikt til å hjelpe, bør også alle kunne førstehjelp. Det redder liv, konkluderer Krislok.

Fakta Hest i trafikken
Prosjektet Hest i Trafikken er initiert av Trøndelag Hesteeierforening/Norsk Hesteeierforbund, og en rekke aktører innen trafikk og hest er med på laget. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre allmenheten rundt temaet hest i trafikken, få emnet inn i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen og i utdanningen av trafikklærere, og å påvirke lovgivende myndigheter. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen med flere, og varer ut 2020. I løpet av høsten vil det, i tillegg til hesteulykker.no, blant annet bli lansert ei undervisningspakke om temaet. Se også www.hestitrafikken.no

Foto: Mette Sattrup / Hest i trafikken